Điều khoản sử dụng website

Trang web này cung cấp các dịch vụ (gọi tắt là "Dịch vụ") cung cấp các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hương Thủy (gọi tắt là "Công ty"). Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được quy định bên dưới. Vui lòng không sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với các điều khoản. Chúng tôi cho rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây.

1. Sửa đổi các điều khoản sử dụng
Vì các điều khoản và điều kiện của các điều khoản sử dụng này (các "Điều khoản") có thể thay đổi mà không cần thông báo khi cần thiết, vui lòng xác nhận các thông tin cụ thể bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

2. Mục đích sử dụng
Trang web này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng, và sẽ được sử dụng theo trách nhiệm của riêng họ và chỉ cho các mục đích phi thương mại.

3. Bản quyền và Nhãn hiệu
Thông tin và hình ảnh, v.v. trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác do Công ty nắm giữ hoặc quản lý. Người sử dụng phải tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác khi sử dụng trang web này. Việc sao chép, tái sử dụng, bán hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác đối với bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào, v.v. được cung cấp trên trang web này đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

4. Liên kết
Trang web này cung cấp liên kết đến các trang khác không do Công ty quản lý. Công ty không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào đối với nội dung của các trang web đó. Khi sử dụng các trang web đó, người dùng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng.
Ngoài ra, người sử dụng phải được sự chấp thuận trước của Công ty để thêm liên kết đến trang web của Công ty, bất kỳ trang web nào không do Công ty quản lý.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo mật được công bố riêng trên trang web của Công ty. Trước khi sử dụng Dịch vụ, người sử dụng nên đọc kỹ và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư. Liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng xem các trang "Bảo vệ thông tin cá nhân", bao gồm Chính sách quyền riêng tư.

6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
(1) Công ty thực hiện thận trọng khi cung cấp Dịch vụ, nhưng không đảm bảo chất lượng của Dịch vụ về tính tuân thủ, tính toàn vẹn, chính xác, bảo mật, hợp pháp, cập nhật hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin.
(2) Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ trường hợp tổn thất đó là do hành động cố ý của Công ty hoặc do sơ suất nghiêm trọng.
(3) Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả tổn thất do bất kỳ sự cố phần mềm hoặc phần cứng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này, lỗi môi trường giao tiếp, sự cố phát sinh giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bên khác sự cố, v.v.
(4) Công ty có thể thay đổi hoặc chấm dứt nội dung của Dịch vụ, hoặc tạm ngừng hoặc tắt toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp đó, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người dùng phải gánh chịu do thay đổi hoặc chấm dứt nội dung của Dịch vụ, hoặc việc tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

7. Thông tin trong tương lai
Không có gì trên trang web này được tạo ra để thu hút người sử dụng trang web này mua hoặc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty. Quyết định cuối cùng và trách nhiệm liên quan đến các khoản đầu tư hoàn toàn thuộc về người dùng trang web này và nội dung của nó. Hơn nữa, các tuyên bố được đưa ra trên trang web này liên quan đến các kế hoạch, dự báo của Công ty, v.v. không phải là dữ kiện lịch sử là những tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định và niềm tin của Công ty tại thời điểm công bố thông tin. Công ty cảnh báo rằng một số rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai, và do đó, người sử dụng trang web này không nên tin tưởng quá mức vào thông tin được trình bày trên trang web này.

8. Cookie
Để tạo điều kiện cho người dùng truy cập nhiều lần vào trang web này có hiệu quả, trang web này sử dụng cookie để đọc dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng truy cập trang web này. Tuy nhiên, không có thông tin cá nhân nào liên quan đến người dùng được thu thập thông qua việc sử dụng cookie.

9. Báo hiệu web
Trang web này sử dụng các công cụ phân tích lưu lượng truy cập sử dụng báo hiệu web để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng sử dụng nội dung trên trang web này. Tuy nhiên, không có thông tin cá nhân nào liên quan đến người dùng được thu thập thông qua việc sử dụng đèn hiệu web.

10. SSL
Trang web này sử dụng công nghệ mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL). Với SSL, thông tin được truyền đến máy tính đã đăng ký thông qua mạng sau khi được mã hóa trên máy tính cá nhân của người dùng.

11. Luật điều chỉnh / Quyền tài phán
Các Điều khoản này được điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này và các Điều khoản này sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán có thẩm quyền của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sơ thẩm.